Πώς λειτουργούμε

How we work

Η Eurojust παρέχει συνδρομή σε ένα ευρύ φάσμα ερευνών. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Συχνά οι εισαγγελείς πρέπει να αντιδρούν άμεσα προκειμένου να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν υπόπτους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές μπορούν να βασίζονται στις μοναδικές υπηρεσίες επιφυλακής της Eurojust, π.χ. τη διευκόλυνση της ταχείας εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (ΕΕΣ), την έκδοση εντολής δέσμευσης ή τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων με τη χρήση Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας (ΕΕΕ). Σε άλλες περιπτώσεις, η έρευνα διεξάγεται αργά και μεθοδικά σε διάστημα μηνών ή και ετών, κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού, συντονισμού και συζήτησης, με τη Eurojust να αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο. Τα τέσσερα βασικά μέσα υποστήριξης που παρέχει η Eurojust είναι οι κοινές ομάδες έρευνας, τα εργαλεία δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, οι συντονιστικές συναντήσεις και τα κέντρα συντονισμού.

Οι υποθέσεις που παραπέμπονται ενώπιον της Eurojust αφορούν είτε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είτε κράτος μέλος της ΕΕ και κράτος εκτός της ΕΕ. Ενίοτε οι υποθέσεις αφορούν εγκλήματα που τελούνται σε ένα μόνο κράτος μέλος και έχουν επιπτώσεις πέραν των συνόρων του. Η Eurojust προσφέρει στα κράτη μέλη την τεράστια πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη της σε θέματα δικαστικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος εργαλείων για τον χειρισμό προβλημάτων όπως οι συγκρούσεις δικαιοδοσίας, η έκδοση, το παραδεκτό αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και η δέσμευση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Καθώς η Eurojust φιλοξενεί αρχές από όλα τα κράτη μέλη και από διάφορα τρίτα κράτη, μπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα τάχιστα, ενίοτε συνδράμοντας στην επίλυση μιας υπόθεσης εντός ωρών.

Χρονοδιάγραμμα μιας υπόθεσης Eurojust

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document