Как го правим

How we work

Евроюст подпомага множество разследвания Всеки случай е различен и налага прилагането на индивидуален подход. Често прокурорите трябва да действат незабавно, за да установят местоположението на и да заловят заподозрените лица. В такъв случаи националните органи могат да разчитат на единните дежурни центрове на Евроюст, например чрез улесняване на бързото изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА), решение за обезпечаване или събиране на доказателства, като използват Европейска заповед за разследване (ЕЗР). В други случаи разследването се конструира бавно и методично, което отнема месеци и дори години внимателно планиране, координиране и обсъждане, като Евроюст има координационна роля. Четирите основни средства за оказване на подкрепа от страна на Евроюст са съвместните екипи за разследване, инструментите за съдебно сътрудничество на ЕС, координационните заседания и кординационните центрове.

Случите, отнесени до Евроюст включват две или повече държави — членки на ЕС, или държава членка и държава извън ЕС. Понякога случаите включват престъпления, извършени в една държава членка, но имат отражение извън нейните граници. Евроюст предлага на държавите членки своя огромен опит и експертиза по отношение на съдебното сътрудничество, включително и редица инструменти за справяне с проблеми като спорове за компетентност, екстрадиция, допустимостта на доказателства, както и обезпечаването и възстановяването на активи. Тъй като Евроюст включва органи от всички държави членки и различни трети държави, тя може бързо да отговаря на исканията, като понякога подпомага разрешаването на даден случай в рамките на часове.

Времева линия на случай в Евроюст

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document