Hur vi gör det

How we work

Eurojust ger stöd i många olika typer av utredningar. Varje ärende är unikt och måste hanteras på sitt sätt. Åklagare måste ofta agera omedelbart för att lokalisera och gripa misstänkta personer. I sådana fall kan de nationella myndigheterna ta hjälp av Eurojusts unika jourtjänster för att till exempel snabbt verkställa en europeisk arresteringsorder, ett beslut om frysning eller insamling av bevis med hjälp av en europeisk utredningsorder. I andra fall kanske utredningen måste genomföras långsamt och metodiskt och omfattar flera månader – eller till och med år – av noggrann planering, samordning och diskussioner, där Eurojust har en samordnande roll. Det finns fyra huvudsakliga sätt som Eurojust ger stöd på: gemensamma utredningsgrupper, EU:s verktyg för rättsligt samarbete, samordningsmöten och samordningscentraler.

Ärenden som tas till Eurojust inbegriper antingen två eller fler medlemsstater eller en medlemsstat och ett tredjeland. Ibland inbegriper ärendena brott som har begåtts i en enda medlemsstat men som har återverkningar utanför den berörda medlemsstatens gränser. Eurojust bistår medlemsstaterna med sin omfattande erfarenhet och expertis inom rättsligt samarbete, bland annat med en uppsättning verktyg för att hantera problem såsom behörighetskonflikter, utlämning, tillåtlighet av bevis samt frysning och återvinning av tillgångar. Eftersom Eurojust har kontakter med myndigheter från alla medlemsstater och flera tredjeländer kan byrån svara på begäranden snabbt, och ibland även lösa ett ärende på några timmar.

Tidslinje för ett ärende vid Eurojust

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document