Jak to robimy

How we work

Eurojust udziela pomocy w różnorodnych postępowaniach przygotowawczych. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Prokuratorzy często muszą działać niezwłocznie w celu zlokalizowania i ujęcia podejrzanych. W takich sprawach organy krajowe mogą skorzystać ze specjalnych usług jednostki dyżurnej Eurojustu, polegających np. na pomocy w szybkiej realizacji europejskiego nakazu aresztowania (ENA) bądź nakazu zabezpieczenia mienia lub w zebraniu dowodów na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego (END). Bywa również, że postępowanie przygotowawcze rozwija się powoli i metodycznie, a skrupulatne planowanie, koordynowanie i omawianie trwa kilka miesięcy lub nawet lat – Eurojust odgrywa wtedy rolę koordynacyjną. Cztery najważniejsze środki wsparcia udzielanego przez Eurojust to: wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze, unijne narzędzia współpracy sądowej, spotkania koordynacyjne oraz centra koordynacyjne.

Sprawy kierowane do Eurojustu obejmują co najmniej dwa państwa członkowskie UE lub państwo członkowskie i państwo niebędące członkiem UE. Czasami dotyczą przestępstw popełnionych w jednym państwie członkowskim, a mających reperkusje poza jego granicami. Eurojust oferuje państwom członkowskim swoje rozległe doświadczenie i wiedzę ekspercką w zakresie współpracy sądowej, w tym szereg narzędzi radzenia sobie z takimi problemami, jak konflikty jurysdykcji, ekstradycja, dopuszczalność dowodów oraz zabezpieczanie i odzyskiwanie mienia. Ponieważ Eurojust współpracuje z organami ze wszystkich państw członkowskich i różnych państw trzecich, może szybko reagować na wnioski, a czasami pomaga rozwiązać określoną sprawę w ciągu kilku godzin.

Opis przebiegu sprawy prowadzonej przez Eurojust

Timeline of a Eurojust case

Click on the image to open a high resolution PDF document