Czym się zajmujemy?

what we doEurojust pracuje z organami krajowymi, aby przeciwdziałać różnym rodzajom poważnej i złożonej przestępczości transgranicznej z udziałem więcej niż jednego kraju. Agencja pełni wiodącą rolę w reagowaniu sądownictwa na narastające zagrożenia w Europie; sprawia, że państwa członkowskie mogą być o krok przed przestępcami; oraz skupia się przede wszystkim na zorganizowanych grupach przestępczych. Sprawy kierowane do Eurojustu często obejmują więcej niż jeden rodzaj przestępczości.

Do priorytetowych rodzajów przestępczości należą:

 • Terroryzm
 • Cyberprzestępczość
 • Handel ludźmi
 • Handel narkotykami
 • Przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii (przestępstwa OIF)
 • Przemyt migrantów
 • Przestępczość przeciwko środowisku
 • Pranie pieniędzy
 • Oszustwa i nadużycia finansowe

Eurojust oferuje dopasowane do konkretnych potrzeb wsparcie operacyjne na wszystkich różnorodnych etapach transgranicznych postępowań przygotowawczych i zapewnia:

 • szybkie reagowanie
 • dyżurną jednostkę koordynacyjną, działającą całodobowo przez siedem dni w tygodniu;
 • kontakty z najważniejszymi odpowiednimi organami;
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków w sprawie współpracy sądowej, w tym urzędowych tłumaczeń.

Ponadto Eurojust może prowadzić złożone formy pomocy i mechanizmy koordynacji, które da się łączyć w zależności od potrzeb w ważnych operacjach. Przykładowe działania Agencji:

 • koordynacja równolegle prowadzonych dochodzeń;
 • organizacja spotkań koordynacyjnych z udziałem zainteresowanych organów sądowych i organów ścigania;
 • tworzenie lub finansowanie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych, w których organy sądowe i organy ścigania współpracują w zakresie transgranicznych postępowań przygotowawczych na podstawie umów prawnych między co najmniej dwoma państwami;
 • planowanie dni wspólnych działań, kierowanych w czasie rzeczywistym przez centra koordynacyjne w Eurojuście, podczas których organy krajowe mogą aresztować przestępców, rozbijać zorganizowane grupy przestępcze i zajmować mienie.