Wie zijn wij?

Who we are

Eurojust, het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken, is een unieke centrale in Den Haag, Nederland, waar nationale justitiële autoriteiten nauw samenwerken voor de bestrijding van grensoverschrijdende zware georganiseerde criminaliteit. Eurojust heeft ten taak Europa veiliger te maken door middel van coördinatie van de werkzaamheden van nationale autoriteiten – van zowel de EU-lidstaten als van derde landen – op het gebied van onderzoek en vervolging van transnationale criminaliteit.

Elke deelnemende EU-lidstaat detacheert één persoon als nationaal lid naar Eurojust. De nationale leden vormen het college van Eurojust, dat verantwoordelijk is voor de organisatie en werking van het agentschap. Dit college krijgt op zijn beurt ondersteuning van de administratie van Eurojust, die onder meer bestaat uit zaakanalisten, juridisch adviseurs en datadeskundigen. Het speciaal ontworpen gebouw van Eurojust beschikt over beveiligde vergaderruimten met mogelijkheden voor vertaling naar alle officiële talen van de EU en een speciaal voor coördinatiecentra ontworpen vergaderzaal, vanwaaruit gezamenlijke actiedagen in realtime kunnen worden gemonitord en gecoördineerd.

Eurojust heeft een hecht internationaal netwerk ontwikkeld, dat openbare aanklagers uit de hele Europese Unie toegang biedt tot meer dan vijftig rechtsgebieden wereldwijd. Het agentschap heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met tientallen niet-EU-landen. Verschillende daarvan hebben verbindingsmagistraten bij Eurojust gestationeerd, die met hun tegenhangers in het college samenwerken aan internationale zaken. Eurojust werkt ook nauw samen met andere EU-agentschappen en partners die medewerking verlenen in verschillende fasen van de strafrechtketen, zoals instanties voor handhaving en fraudebestrijding.

 

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance