Кои сме ние

Who we are

Евроюст — агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие представлява единен център със седалище в Хага, Нидерландия, в който националните съдебни органи работят в тясно сътрудничество в борбата с тежката организирана трансгранична престъпност. Ролята на Евроюст е да подпомага превръщането на Европа в по-безопасно място, като координира работата на националните органи от държавите — членки на ЕС, както и от трети държави, при провеждането на разследвания и действия по наказателно преследване на транснационални престъпления.

Всяка държава — членка на ЕС, която участва, командирова национален член в Евроюст. Националните членове сформират колегията на Евроюст, която отговаря за оперативната работа на Агенцията. Колегията, на свой ред, е подпомагана от администрацията на Евроюст, която включва, наред с други, експерти по анализ на случаите, правни съветници и експерти по защита на данните. Изградената за целта сграда на Агенцията предоставя сигурни помещения за провеждане на заседания с възможност за извършване на устни преводи на всички езици на ЕС, както и заседателна зала, която е специално предназначена за координационните центрове, откъдето в реално време могат да бъдат наблюдавани и координирани дните за съвместни действия.

Евроюст е изградила съгласувана международна мрежа, която предоставя на прокурорите в целия Европейския съюз достъп до повече от 50 юрисдикции в целия свят. Агенцията е подписала споразумения за сътрудничество с редица трети държави, някои от които са командировали прокурори за връзка в Евроюст, за да работят по случаи с техните колеги в колегията. Евроюст също така работи в тясно сътрудничество с други агенции и партньори на ЕС, които подпомагат различните етапи от веригата на наказателното правосъдие, включително правоприлагащите органи и службите за борба с измамите.

See detailed information about Eurojust's legal basis.

 

eurojust at glance