Kāpēc mēs to darām?

Why we do it (© Shutterstock)

Eiropas Savienības pamatā ir brīvība. Tas nav tikai abstrakts sauklis, bet gan princips, no kura atkarīga mūsu ikdienas dzīve. Preču, pakalpojumu, kapitāla un personu brīva aprite dod mums iespējas ekonomiskai, sociālai un personiskai izaugsmei. Tikpat svarīgi šā principa aizsardzībai ir divi citi ES pīlāri – drošība un taisnīgums. Mēs nevaram ļaut noziedzniekiem gūt labumu no mūs brīvībām. Noziegumiem nav robežu, un Eiropai pret tiem jācīnās arī pāri robežām.

Tādēļ pastāv Eurojust. Aģentūra vienkopus pulcē prokurorus un tiesnešus no visas ES un arī ārpus tās, lai efektīvi apkarotu visus smagas pārrobežu noziedzības veidus. Ar Eurojust pieredzi un atbalstu valsts iestāžu izmeklēšanas kļūst sekmīgas starptautiskā līmenī.

Eurojust galvenā misija ir Eiropas pilsoņu aizsardzība. Kopā ar dalībvalstīm un ekstensīvu starptautisko partneru tīklu aģentūrai ir būtiska nozīme, padarot Eiropu drošāku. Noziegumi nedrīkst palikt nesodīti. Nelikumīgi iegūti līdzekļi ir jākonfiscē. Cietušajiem ir jāsaņem kompensācija. Runa ir par #JusticeDone, pie kā Eurojust strādā katru dienu.

Highlights of the 2020 Annual Report [EN]