Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Välkommen till Eurojusts hemsida

​På denna sida finns en allmän presentation av Eurojust. Här finns även länkar till tillgängliga dokument på svenska. Önskar du ytterligare information vänligen besök Eurojusts hemsida eller kontakta Eurojust.

Eurojust inrättades genom rådets beslut 2002/187/RIF med ändringar i Rådets beslut 2009/426/RIF den 16 september 2008.

Eurojusts uppdrag är att förbättra de nationella myndigheternas effektivitet i samband med utredning och åtal av gränsöverskridande och organiserad brottslighet och att snabbt och effektivt lagföra brottslingar. Eurojusts vision är att vara en nyckelaktör och ett rättsligt expertorgan för en effektiv bekämpning av organiserad gränsöverskridande brottslighet i Europeiska unionen.

Eurojust inrättades 2002 för att underlätta och förbättra samordningen och samarbetet mellan de nationella myndigheterna i samband med bekämpning av grov gränsöverskridande brottslighet som berör Europeiska unionen.

Var och en av de 28 medlemsstaterna har utsett  en representant vid Eurojust i Haag. Representanterna kallas för nationella medlemmar och  är erfarna åklagare, domare eller polistjänstemän med motsvarande kompetens.

Sinsemellan fullgör de Eurojusts uppdrag att samordna de nationella myndigheterna under alla faser av brottsutredningar och åtal. De löser även de hinder och praktiska problem som uppkommer till följd av skillnader mellan medlemsstaternas rättssystem.

De nationella medlemmarna biträds av ställföreträdare, assistenter och nationella experter. Om Eurojust har ett samarbetsavtal med ett land utanför EU kan sambandsåklagare från det landet stationeras vid Eurojust. För närvarande finns sambandsåklagare från Norge och USA på Eurojust. Genom ny EU-lagstiftning har Eurojust även fått rätt att utse egna sambandsåklagare i länder utanför EU.

Sekretariaten för det europeiska rättsliga nätverket (ERN), nätverket för kontaktpunkter för bekämpning av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt nätverket för gemensamma utredningsgrupper är också placerade på Eurojust.

Eurojust stöds av en administration med 260 anställda för att säkerställa en snabb hantering av framställningar om hjälp från nationella myndigheter och andra EU-organ.

VAD GÖR EUROJUST

Varje år handlägger Eurojust cirka 2000 ärenden och anordnar cirka 200 samordningsmöten. I dessa möten deltar domare, utredare och åklagare från medlemsstaterna samt, i förekommande fall, även från länder utanför EU. På mötena löser man praktiska problem i enskilda ärenden och planerar operativa åtgärder, till exempel samordnade gripanden och husrannsakningar. 

Samordningsmötena fokuserar på enskilda ärenden av de brottstyper som identifierats som prioriterade av Europeiska rådet: narkotikabrott, människohandel, bedrägeri, databrott, penningtvätt och andra aktiviteter med anknytning till förekomsten av organiserad brottslighet i samhället.

Eurojust har ett antal nyckelfunktioner och befogenheter som anges i Eurojustbeslutet. Bland annat handläggs framställningar om bistånd från behöriga nationella myndigheter i medlemsstaterna. Eurojust har i sin tur befogenhet att anmoda medlemsstaterna att inleda utredningar eller väcka åtal i enskilda ärenden.

Eurojust bidrar också till att lösa jurisdiktionskonflikter i ärenden där fler än en nationell myndighet är lämpade att inleda en utredning eller väcka åtal i samma ärende. Eurojust underlättar verkställigheten av internationella rättsliga instrument som till exempel europeiska arresteringsordrar. Vi finansierar även inrättande och drift av gemensamma utredningsgrupper.

EUROJUSTS PARTNERS

Eurojusts arbete bygger på ett nära samarbete med våra partners. Dessa kan vara nationella myndigheter eller andra EU-organ, som till exempel det europeiska rättsliga nätverket, Europol, OLAF (i ärenden rörande brott mot Europeiska unionens ekonomiska intressen), Frontex, Sitcen, CEPOL, europeiska nätverket för rättslig utbildning eller varje annat behörigt organ enligt lagstiftning som antagits inom ramen för fördragen.

Vi strävar efter att utveckla nya partnerskap för bekämpning av gränsöverskridande brottslighet (där informationsutbyte mellan behöriga myndigheter är en viktig beståndsdel) som möjliggör bästa möjliga samordning och samarbete för att säkerställa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för alla medborgare i EU.

DOKUMENT

Eurojusts årsrapport

Rättsliga rambeslut

Gemensamma tillsynsmyndigheten