Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Witamy na stronie Eurojustu

​Na tej stronie znajdują się podstawowe informacje na temat Eurojustu jak również linki do wszystkich dostępnych dokumentów w j.polskim. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się ze stroną w j. angielskim lub skontaktować z Eurojustem.

Eurojust ustanowiony został Decyzją Rady 2002/187/JHA,  z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Decyzją Rady 2009/426/JHA z dnia 16 grudnia 2008.

Zadaniem Eurojustu jest zwiększenie wydajności krajowych organów śledczych i dochodzeniowych w sprawach dotyczących poważnej przestępczości ponadgranicznej i zorganizowanej, oraz pomoc w możliwie najszybszym i najefektywniejszym doprowadzaniu przestępców przed oblicze sprawiedliwości. Celem agencji jest osiągnięcie kluczowej roli jako centrum wiedzy specjalistycznej na poziomie działań sądowniczych w ramach wysiłków skierowanych przeciwko zorganizowanej przestępczości ponadgranicznej na terenie Unii Europejskiej.  

Eurojust ustanowiony został w 2002 roku. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie współpracy i koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością ponadgraniczną dotykającą kraje Unii Europejskiej.

Każdy z 28 Krajów Członkowskich deleguje Przedstawiciela Krajowego, który podejmuje pracę przy Eurojuście w Hadze. Na stanowisko to delegowani są doświadczeni prokuratorzy, sędziowie i przedstawiciele służb policyjnych o odpowiednich kompetencjach.

Wspólnie, wykonują oni wyznaczone zadania Eurojustu polegające na koordynacji pracy krajowych organów wymiaru sprawiedliwości na każdym etapie prowadzonych dochodzeń i postępowań. Podejmują oni również wyzwania i rozwiązują problemy praktyczne wynikające z różnic pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych Państw Członkowskich. 

Pracę Przedstawicieli Krajowych wspierają zastępcy, asystenci oraz eksperci krajowi oddelegowani na czas określony. Kraje trzecie, z którymi Eurojust podpisał porozumienia o współpracy, mogą delegować do agencji Sędziów Łącznikowych. Obecnie, przy Eurojuście pracują sędziowie łącznikowi z Norwegii oraz USA. W świetle nowowprowadzonej legislacji europejskiej, Eurojust będzie również uprawniony do delegowania własnych sędziów łącznikowych do krajów trzecich.

Ponadto, w ramach Eurojustu funkcjonują Sekretariaty Europejskiej Sieci Sądowniczej, europejskiej sieci punktów kontaktowych zajmującej się ściganiem osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, przestępstwa przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne, jak również sieci wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych.

Praca Eurojustu to wspólny wysiłek około 260 osobowego zespołu, który pozwala możliwie najszybciej reagować na wnioski kierowane przez organy krajowe i inne instytucje UE. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ EUROJUST

Eurojust prowadzi około 2000 postępowań rocznie. W tym samym czasie organizowane jest również około 200 spotkań koordynacyjnych, które mają na celu ułatwienie współpracy pomiędzy organami sądowniczymi, dochodzeniowymi i śledczymi krajów członkowskich oraz, jeśli wymaga tego sytuacja, krajów trzecich. W toku spotkań koordynacyjnych omawiane i rozwiązywane są problemy wynikające w trakcie prowadzonych postępowań, oraz tworzone są plany wspólnych działań operacyjnych takich jak jednoczesne aresztowania i przeszukania.

Spotkania koordynacyjne dotyczą konkretnych przypadków działań o charakterze przestępczym zidentyfikowanych jako priorytetowe przez Radę UE: terroryzm, handel narkotykami, handel ludźmi, oszustwa finansowe, korupcję,  oszustwa z wykorzystaniem Internetu, pranie pieniędzy, oraz inne przestępstwa związane z obecnością zorganizowanych grup przestępczych w życiu gospodarczym.

Kluczowe zadania i uprawnienia Eurojustu określone są w treści Decyzji ustanawiającej Eurojust. Obejmują one na przykład reagowanie na wnioski o udzielenie pomocy sądowniczej  przesyłane przez odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości Krajów Członkowskich. Ze swej strony, Eurojust może z kolei zwracać się z prośbą do Kraju Członkowskiego o podjęcie działań dochodzeniowych lub śledczych w danej sprawie.

Erojust pomaga również rozstrzygać konflikty jurysdykcji w toku postępowań, w których więcej niż jeden krajowy organ wymiaru sprawiedliwości ma możliwość prowadzenia działań dochodzeniowych lub śledczych w danej sprawie. Eurojust wspomaga stosowanie międzynarodowych instrumentów prawnych takich jak Europejski Nakaz Aresztowania. Agencja finansuje również tworzenie i działania operacyjne wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych.

PARTNERZY EUROJUSTU

Podstawą pracy Eurojustu jest utrzymanie bliskich stosunków ze wszystkimi partnerami agencji. Wśród nich są zarówno krajowe organy wymiaru sprawiedliwości, instytucje UE takie jak Europejska Sieć Sądownicza, Europol, OLAF (w postępowaniach dotyczących przestępstw godzących w finansowe interesy Unii Europejskiej), Frontex, Sitcen, CEPOL czy Europejska Się ds. Kształcenia Sędziów, jak również wszelkie inne organy spełniające kryterium odpowiedniości w świetle zapisów stosownych Traktatów.

Nasze wysiłki służą zapewnieniu stałego rozwoju współpracy partnerskiej w zwalczaniu przestępczości ponadgranicznej (czego istotnym elementem jest wymiana informacji pomiędzy odpowiednimi organami) aby umożliwić jak najlepszą kooperację i koordynację wysiłków nakierowanych na ochronę wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

DOKUMENTY

Sprawozdanie Roczne Eurojust

Akty prawne

Wspólny Organ Nadzorczy