Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Welkom op de website van Eurojust

​Op deze pagina vindt u algemene informatie over Eurojust. U kunt hier ook doorklikken naar alle beschikbare documenten in het Nederlands. Indien u aanvullende informatie wenst, dan verwijzen wij u graag naar de Engelstalige pagina’s of u kunt Eurojust hier contacteren.

Eurojust is opgericht bij Besluit 2002/187/JBZ van de Raad, als gewijzigd bij Besluit 2009/426/JBZ van de Raad van 16 december 2008.

Eurojust heeft tot taak de effectiviteit en efficiency te verbeteren van de nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad en criminelen snel en doeltreffend voor het gerecht te brengen. Eurojust wil een sleutelrol spelen en een expertisecentrum zijn op justitieel niveau voor effectieve actie tegen georganiseerde grensoverschrijdende misdaad in de Europese Unie.
Eurojust is in 2002 opgericht. Zij heeft tot taak het bevorderen en versterken van de coördinatie en samenwerking tussen nationale autoriteiten in de strijd tegen ernstige grensoverschrijdende criminaliteit waarmee de Europese Unie geconfronteerd wordt.

Elk van de 28 lidstaten detacheert een seniorvertegenwoordiger bij Eurojust in Den Haag. Deze vertegenwoordigers zijn ervaren officieren van justitie/procureurs, rechters of politiefunctionarissen met gelijkwaardige bevoegdheden.

Samen voeren zij Eurojust’s mandaat uit, namelijk het ondersteunen en zonodig coördineren van nationale autoriteiten in elke fase van strafrechtelijke onderzoeken en vervolging. Ook dragen zij oplossingen aan voor de uitdagingen en praktische problemen die voortvloeien uit de verschillen tussen de rechtssystemen van lidstaten.

De nationale vertegenwoordigers worden bijgestaan door een plaatsvervanger, assistenten en gedetacheerde nationale deskundigen. Wanneer Eurojust een samenwerkingsovereen¬komst heeft met een niet-lidstaat, kunnen er verbindingsmagistraten uit deze niet-lidstaat bij Eurojust werken. Momenteel zijn er verbindingsmagistraten uit Noorwegen en de VS aan Eurojust verbonden. Ook voorziet recente Europese wetgeving in de mogelijkheid dat Eurojust verbindingsmagistraten in niet-lidstaten stationeert.

Daarnaast biedt Eurojust onderdak aan de secretariaten van het Europees Justitieel Netwerk, het Europees netwerk van aanspreekpunten voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, en het netwerk voor gemeenschappelijke onderzoeksteams.

Er werken ongeveer 260 medewerkers bij Eurojust. Zij zorgen ervoor dat er snel gereageerd wordt op verzoeken om hulp van nationale autoriteiten en andere Europese organen.

WAT EUROJUST DOET

Eurojust opent ongeveer 2000 zaken per jaar. Verder werden er ongeveer 200 coördinatievergaderingen georganiseerd met nationale justitiële, opsporings- en vervolgingsautoriteiten uit de lidstaten en indien nodig uit niet-lidstaten. Tijdens deze vergaderingen worden problemen in verband met te behandelen zaken opgelost en plannen ontwikkeld voor goed afgestemde operationele acties, zoals gelijktijdige aanhoudingen en huiszoekingen.

De coördinatievergaderingen richten zich onder meer op specifieke gevallen van de misdrijven die door de Raad van de EU als prioriteit zijn aangewezen: terrorisme, drugshandel, mensenhandel en –smokkel, fraude, corruptie, computercriminaliteit, witwaspraktijken en andere activiteiten die verband houden met de aanwezigheid van criminele organisaties in de economie.

Eurojust heeft een aantal sleutelrollen en –bevoegdheden die genoemd worden in het Besluit betreffende de oprichting van Eurojust. Zo voldoet het aan verzoeken om bijstand van bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten. Omgekeerd kan Eurojust de lidstaten verzoeken om naar bepaalde feiten een onderzoek of vervolging in te stellen.

Daarnaast levert Eurojust een bijdrage aan het oplossen van jurisdictiegeschillen in gevallen waarin verscheidene nationale autoriteiten bevoegd zijn in een specifieke zaak een onderzoek of vervolging in te stellen. Eurojust vergemakkelijkt de uitvoering van internationale justitiële instrumenten, zoals het Europees Aanhoudingsbevel. Het verschaft financiële middelen voor het instellen van gemeenschappelijke onderzoeksteams en voor de operationele behoeften van die teams.

PARTNERS VAN EUROJUST

Het werk van Eurojust is gebaseerd op hechte relaties met haar partners. Deze partners zijn zowel nationale justitiële en politie autoriteiten als EU-organen, zoals het Europees Justitieel Netwerk, Europol, OLAF (in geval van strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden), Frontex, SitCen, CEPOL, het Europees Netwerk voor Justitiële Opleidingen (EJTN) en alle andere organen die bevoegd zijn krachtens de in het kader van de Verdragen vastgestelde bepalingen.

Eurojust werkt aan de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tegen grensoverschrijdende criminaliteit (waarvan informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten een belangrijk deel uitmaakt) om een optimale coördinatie en samenwerking te realiseren en zo alle Europese burgers te verzekeren van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.

DOCUMENTEN

Jaarrapporten van Eurojust

Juridisch kader van Eurojust

Het Gemeenschappelijk Controle Orgaan van Eurojust