Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Laipni lūdzam Eirojusta mājaslapā

​Šajā lapā Jūs atradīsiet vispārīgu informāciju par Eirojustu. Šeit Jūs arī atradīsiet saites uz visiem pieejamajiem dokumentiem latviešu valodā. Ja Jūs vēlaties saņemt papildus informāciju, lūdzu apmeklējiet mājaslapu angļu valodā vai sazinieties ar Eirojustu.

Eirojusts tika izveidots ar Padomes 2002. gada 28. februāra lēmumu 2002/187/JHA, kas grozīts ar Padomes 2008. gada 16. decembra lēmumu 2009/426/JHA.

Eirojusta uzdevums ir uzlabot dalībvalstu izmeklēšanas un prokuratūras iestāžu darbības efektivitāti ar nopietniem pārrobežu noziegumiem un organizēto noziedzību saistītās lietās, kā arī panākt, lai noziedznieki tiek ātri un efektīvi saukti pie atbildības tiesā. Eirojusta mērķis ir kļūt par vadošo institūciju un ekspertīzes centru tiesu līmenī, efektīvi apkarojot organizēto pārrobežu noziedzību Eiropas Savienībā.

Eirojusts tika nodibināts 2002. gadā. Tā uzdevums ir atbalstīt un stiprināt nacionālo kompetento iestāžu rīcības koordināciju un sadarbību tādu smagu pārrobežu noziegumu apkarošanā, kuri apdraud Eiropas Savienību.

Katra no 28 ES dalībvalstīm ieceļ savu nacionālo pārstāvi darbam Eirojustā Hāgā. Šie pārstāvji ir pieredzējuši prokurori, tiesneši vai līdzvērtīgas kompetences policijas virsnieki.

Nacionālie pārstāvji īsteno Eirojusta mandātu, lai koordinētu dalībvalstu kompetento iestāžu darbu ikvienā kriminālizmeklēšanas un apsūdzības izvirzīšanas posmā. Viņi risina arī praktiskas un citādas problēmas, kas rodas dalībvalstu tiesību sistēmu atšķirības dēļ.

Nacionālajiem pārstāvjiem palīdz vietnieki, asistenti un nacionālie eksperti. Ja Eirojusts ir noslēdzis sadarbības līgumu ar kādu trešo valsti, Eirojustā var strādāt arī attiecīgās valsts sadarbības maģistrāti. Šobrīd Eirojustā strādā sadarbības maģistrāti no Norvēģijas un ASV. Nesen pieņemtie ES tiesību akti paredz, ka arī Eirojusts var iecelt savus sadarbības maģistrātus darbam trešajās valstīs.

Eirojusta administrācijas telpās atrodas arī Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla (EJN), Genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu apkarošanas tīkla un apvienoto izmeklēšanas grupu sekretariāti.

Eirojusta administrācijā strādā aptuveni 260 darbinieku, kas nodrošina operatīvu reaģēšanu uz nacionālo kompetento iestāžu un ES institūciju iesniegtajiem pieprasījumiem.

AR KO NODARBOJAS EIROJUSTS

Eirojusts ik gadu izskata aptuveni 2000 lietu un sarīko aptuveni 200 koordinācijas sanāksmju. Šajās sanāksmēs piedalās dalībvalstu un, ja nepieciešams, arī trešo valstu tiesu, izmeklēšanas un prokuratūras iestāžu pārstāvji. Šajās sanāksmēs tiek izskatītas konkrētas lietas un izstrādāti operatīvās darbības plāni, kas paredz, piemēram, vienlaicīgus arestus vai kratīšanas.

Koordinācijas sanāksmēs uzmanība tiek koncentrēta uz noziegumiem, kuri ietilpst kādā no tām noziedzības jomām, kuras ES Padome atzinusi par prioritārām: uz terorismu, narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, krāpšanu, korupciju, kibernoziegumiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citām darbībām, kas saistītas ar organizētās noziedzības grupu klātbūtni tautsaimniecībā.

Eirojustam ir vairāki būtiski pienākumi un pilnvaras, kas uzskaitīti Lēmumā par Eirojusta izveidošanu. Piemēram, tas reaģē uz dalībvalstu kompetento iestāžu lūgumiem pēc palīdzības. Pats Eirojusts arī var lūgt dalībvalstis uzsākt izmeklēšanu vai izvirzīt apsūdzību konkrētās lietās.

Eirojusts arī palīdz atrisināt jurisdikcijas konfliktus lietās, kurās uzsākt izmeklēšanu vai izvirzīt apsūdzību ir tiesīgas vairāk nekā vienas dalībvalsts kompetentās iestādes. Eirojusts veicina starptautisko tiesību instrumentu īstenošanu, piemēram, Eiropas apcietinājuma ordera izpildi. Tas arī gādā par apvienoto izmeklēšanas grupu izveidei un darbībai nepieciešamo finansējumu.

EIROJUSTA PARTNERI

Eirojusta darba pamatā ir cieša sadarbība ar tā partneriem. Šie partneri ir gan nacionālās kompetentās iestādes, gan ES institūcijas, piemēram, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, Eiropols un Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai (saistībā ar kriminālpārkāpumiem, kas apdraud Eiropas Savienības finansiālās intereses), Frontex, Sitcen, CEPOL un Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls, kā arī citas iestādes, kas saskaņā ar līgumos ietvertajiem noteikumiem ir atzītas par kompetentām.

Mēs strādājam, lai panāktu to, ka cīņai ar pārrobežu noziegumiem (sakarā ar kuriem kompetento iestāžu savstarpējā informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi nozīmīga) izveidotā partnerība nodrošina iespējami optimālu rīcības koordināciju un sadarbību, tādējādi garantējot brīvību, drošību un taisnīgumu visiem ES iedzīvotājiem.

DOKUMENTI

Eirojusta Gada Pārskats

Tiesiskais pamats

Apvienotās uzraudzības iestāde