Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Sveiki atvykę į Eurojusto tinklalapį

​Šiame puslapyje jūs rasite bendrą informaciją apie Eurojustą. Jūs taip pat rasite nuorodas į visus čia turimus dokumentus lietuvių kalba. Jeigu Jus norite gauti papildomos informacijos, prašome jos ieškoti svetainėje anglų kalba arba susisiekti su Eurojustu.

Eurojustas įkurtas remiantis Tarybos sprendimu 2002/187/TVR, kurį iš dalies pakeitė 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2009/426/TVR.

Eurojusto veiklos tikslas – sustiprinti nacionalinių tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų darbo efektyvumą tiriant sunkius tarptautinius ir organizuotus nusikaltimus ir užtikrinti operatyvų ir efektyvų teisingumo vykdymą. Eurojusto vizija – teisiniame lygmenyje tapti pagrindine institucija ir naudingos patirties kaupimo centru, siekiant sustiprinti kovos su organizuotais tarptautiniais nusikaltimais Europos Sąjungoje veiksmingumą.

Eurojustas buvo įkurtas 2002 m. Jo misija – remti ir stiprinti nacionalinių institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą kovoje su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais, turinčiais įtakos Europos Sąjungai.

Visos 28 valstybės narės į Eurojusto buveinę Hagoje deleguoja aukšto rango atstovą. Šie atstovai – tai patyrę prokurorai, teisėjai ar atitinkamą kompetenciją turintys policijos pareigūnai.

Visi šie pareigūnai vykdo Eurojusto įgaliojimus koordinuoti nacionalinių institucijų veiklą visose baudžiamųjų bylų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo stadijose. Be to, jie sprendžia įvairias praktines problemas ir sunkumus, kylančius dėl valstybių narių teisinių sistemų skirtumų.

Nacionaliniams nariams padeda pavaduotojai, padėjėjai ir deleguoti nacionaliniai ekspertai. Tais atvejais, kai Eurojustas ir konkreti trečioji šalis yra sudarę bendradarbiavimo susitarimą, Eurojuste gali dirbti tos šalies ryšių pareigūnai-magistratai. Šiuo metu Eurojuste veikia Norvegijos ir JAV ryšių pareigūnų-magistratų biurai. Naujausi ES teisės aktai taip pat numato galimybę Eurojustui deleguoti į trečiąsias šalis savo atstovus.

Eurojusto buveinėje taip pat yra įsikūrę Europos teisminio tinklo, Europos kontaktinių asmenų, atsakingų už genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų bylas, tinklo bei Jungtinių tyrimo grupių tinklo sekretoriatai.

Eurojustui padeda maždaug 260 personalo darbuotojų, užtikrinančių operatyvų reagavimą į nacionalinių institucijų ir kitų ES subjektų teikiamus pagalbos prašymus.

KĄ VEIKIA EUROJUSTAS

Per metus Eurojustas išnagrinėja maždaug 2000 bylų ir suorganizuoja apie 200 koordinacinių pasitarimų. Į šiuos pasitarimus kviečiami valstybių narių ir, esant reikalui, trečiųjų šalių nacionalinių teisminių, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo institucijų atstovai. Jų metu sprendžiami einamieji bylų klausimai ir rengiami operatyvinių veiksmų, pvz., vienu metu vykdytinų sulaikymų ir kratų, planai.

Koordinaciniuose pasitarimuose pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečioms nusikalstomoms veikoms, kurias ES Taryba yra paskelbusi prioritetinėmis nusikalstamumo sritimis, o būtent: terorizmo, prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, sukčiavimo, korupcijos, nusikaltimų elektroninėje erdvėje, pinigų plovimo ir kitų veikų, susijusių su organizuotų nusikalstamų grupių veikla ekonomikos srityje.

Sprendime dėl Eurojusto išvardinta eilė esminių Eurojusto užduočių ir įgaliojimų. Pavyzdžiui, jis turi reaguoti į valstybių narių kompetentingų nacionalinių institucijų teisinės pagalbos prašymus. Savo ruožtu Eurojustas gali taip pat paprašyti valstybių narių dėl konkrečių veikų inicijuoti tyrimus ar baudžiamuosius persekiojimus.

Be to, Eurojustas padeda išspręsti jurisdikcijos kolizijos klausimus tais atvejais, kai tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą konkrečioje byloje atlieka daugiau nei viena nacionalinė institucija. Eurojustas padeda paspartinti tarptautinių teisinių instrumentų, tokių kaip Europos arešto orderis, vykdymą. Jis finansuoja jungtinių tyrimo grupių sudarymą ir jų veiklą.

EUROJUSTO PARTNERIAI

Eurojusto veiklos pagrindas – glaudūs ryšiai su partneriais, tarp kurių yra tiek nacionalinės institucijos ir ES organizacijos, pavyzdžiui, Europos teisminis tinklas, Europolas, OLAF (tiriant nusikalstamas veikas, pažeidžiančias Europos Sąjungos finansinius interesus), Frontex, Sitcen, CEPOL ir Europos teisminio mokymo tinklas, tiek ir kiti subjektai, turintys atitinkamą kompetenciją pagal Sutarčių pagrindu priimtus teisės aktus.

Mūsų tikslas – užtikrinti reikiamą partnerystės kovoje su tarptautiniu nusikalstamumu (kurioje svarbią vietą užima kompetentingų institucijų keitimasis informacija) plėtrą, šitaip sudarant sąlygas pačiam efektyviausiam veiklos koordinavimui ir bendradarbiavimui, kas savo ruožtu užtikrina laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės įtvirtinimą visoje ES.

DOKUMENTAI

Eurojusto metinė ataskaita

Teisinė informacija

Jungtinė duomenų apsaugos priežiūros institucija