Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Dobro došli na web-stranicu Eurojusta

Na ovoj stranici uz opće informacije o Eurojustu možete naći poveznice na sve dokumente dostupne na hrvatskom jeziku. Ukoliko trebate dodatne informacije, iste su dostupne na web-stranici na engleskom jeziku ili ih možete dobiti kontaktirajući Eurojust izravno.

Eurojust je tijelo Europske unije osnovano Odlukom Vijeća 2002/187/PUP koja je izmijenjena Odlukom Vijeća 2009/426/PUP od 16. prosinca 2008.

Zadaća Eurojusta je povećanje učinkovitosti rada nacionalnih istražnih i izvršnih tijela u progonu teškog prekograničnog i organiziranog kriminala kako bi se počinitelji kaznenog djela mogli brzo i uspješno privesti pravdi. Eurojustova vizija je da bude važan partner i središte stručnosti na pravosudnoj razini za učinkovite mjere protiv prekograničnog organiziranog kriminala u Europskoj uniji.

Eurojust je osnovan s ciljem poticanja i poboljšanja koordinacije i suradnje između nacionalnih pravosudnih tijela u kaznenom progonu teškog prekograničnog kriminala u Europskoj uniji.

Svaka od 28 država članica upućuje jednog visokopozicioniranog predstavnika u Eurojust sa sjedištem u Haagu. Predstavnici su iskusni državni odvjetnici, suci ili policijski službenici s jednakim nadležnostima.

Oni zajedno izvršavaju ulogu Eurojusta podupirući koordinaciju između nacionalnih tijela u svim fazama kaznenog progona. Osim toga, bave se izazovima i praktičnim problemima koji proizlaze iz razlika između pravnih sustava pojedinih država članica.

Nacionalnim članovima pomažu zamjenici, pomoćnici ili dodijeljeni nacionalni stručnjaci. Ako postoji sporazum o suradnji s trećom zemljom (zemljom koja nije članica EU), u Eurojustu mogu raditi suci/državni odvjetnici za vezu iz te treće zemlje. Trenutačno u Eurojustu rade suci/državni odvjetnici za vezu iz Norveške i SAD-a. Novo zakonodavstvo EU-a kaže da Eurojust također može poslati suce/državne odvjetnike za vezu u treće zemlje.

U Eurojustu su smještena tajništva Europske pravosudne mreže, Europske mreže za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kao i Mreže zajedničkih istražnih timova.

Eurojust ima 260 zaposlenika kako bi se osigurao brzi odgovor na zahtjeve nacionalnih tijela i drugih institucija Europske unije.

Kako radi Eurojust

Godišnje Eurojust obrađuje oko 2.000 predmeta i organizira oko 200 koordinacijskih sastanaka. Ovi sastanci okupljaju nacionalno pravosuđe, istražna i izvršna tijela država članica te po potrebi i ona trećih zemalja kako bi se razjasnila pitanja o pojedinim predmetima i izradile mjere primjene kao što su paralelna uhićenja i pretrage.

Težište pravosudne suradnje je na predmetima prekograničnog kriminala odnosno na vrstama kaznenih djela koje je Vijeće EU klasificiralo kao prioritetne: terorizam, trgovina drogama, trgovina ljudima, prijevara, korupcija, računalni kriminal, pranje novca kao i ostale aktivnosti organiziranoga gospodarskoga kriminala.

Eurojust ima niz ključnih zadaća i ovlasti koje su navedene u Odluci Eurojusta. Primjerice, Eurojust obrađuje zahtjeve nadležnih nacionalnih tijela država članica. S druge strane, Eurojust može zatražiti od država članica iniciranje kaznenog progona.

Osim toga, Eurojust pomaže pri rješavanju sukoba nadležnosti u predmetima u kojima su nadležna pravosudna tijela kaznenog progona više zemalja članica. Eurojust podupire primjenu međunarodnih pravosudnih instrumenata, primjerice, Europskog uhidbenog naloga. Također, Eurojust može dati financijsku potporu za uspostavu i djelovanje zajedničkih istražnih timova.

Partneri Eurojusta

Rad Eurojusta temelji se na bliskim odnosima s njegovim partnerima. Partneri su ne samo nacionalna tijela nego i institucije Europske unije, primjerice, Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima, Europol (Europski policijski ured), OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara)(u slučaju kaznenih djela, koja se tiču financijskih interesa Europske unije), Frontex (Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama), Sitcen (Situacijsko središte), CEPOL (EPA- Europska policijska akademija) i Europska mreža za izobrazbu u pravosuđu kao i druga tijela koja su nadležna sukladno prihvaćenim odredbama u okviru ugovora.

Zalažemo se za to da se partnerski odnosi s ciljem suzbijanja prekograničnog kriminala (za koje razmjena informacija između nadležnih tijela ima važnu ulogu) razvijaju na način kako bi se osigurala optimalna koordinacija i suradnja s ciljem osiguravanja slobode, sigurnosti i pravednosti za sve građane Europske unije.

Dokumenti

Godišnje izvješće Eurojusta