Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Fáilte roimh suíomh idirlíon Eurojust

​Ar an leathnach seo, gheobhaidh thú cur i láthair ginearálta faoi Eurojust. Chomh maith gheobhaidh thú nascanna chuig gach cáipéis atá ar fáil as gaeilge.  Má tá breis eolas uait, téigh i gcomhairle ar an suíomh as béarla nó dean teagmháil le Eurojust más é do thoil é.

Faoi Chinneadh Comhairle 2002/187/JHA, arna leasú ag Cinneadh Comhairle 2009/426/JHA an 16 Nollaig 2008 a bunaíodh Eurojust.

An tasc atá ag Eurojust ná cur le héifeachtacht na n-údarás náisiúnta imscrúdaithe agus ionchúisimh nuair a bhíonn said ag déileáil le coireacht thromchúiseach idir choireacht trasteorann agus choireacht eagraithe, agus an dlí a chur go tapa agus go héifeachtach ar choirpigh.  Is é fís Eurojust ná go mbeadh sé, ag leibhéal breithiúnach, ar an bpríomh-rannpháirtí agus ar an lár-ionad saineolais maidir le gníomhaíocht éifeachtach a ghlacadh in aghaidh coireachta trasteorann san Aontas Eorpach.

In 2002 a bunaíodh Eurojust. An misean atá aige ná tacú le comhordú agus le comhoibriú idir údaráis náisiúnta agus é sin a neartú chun coireacht thromchúiseach trasteorann a mbíonn tionchar aici ar an Aontas Eorpach a chomhrac.

Cuireann gach ceann de na 28 ballstát ionadaí sinsearach ar iasacht ag obair i Eurojust san Háig. Is ionchúisitheoirí a bhfuil  taithí acu, breithiúna, nó oifigigh póilíní a bhfuil inniúlacht chomhionann acu iad na hionadaithe seo. 

Eatarthu, comhlíonann siad mandáid Eurojust na húdaráis náisiúnta a chomhordú ag gach céim d’imscrúdú agus d’ionchúiseamh coiriúil. Réitíonn siad freisin na dúshláin agus na fadhbanna praiticiúla a thagann chun cinn de bharr na ndifríochtaí atá idir córais dlí na mBallstát.

Tacaíonn Baill Ionaid, Cúntóirí agus Saineolaithe Náisiúnta ar Iasacht le Baill Náisiúnta. Sa chás is go mbíonn comhaontú comhoibre ag Eurojust le tríú Stát, féadfaidh Giúistísí Idirchaidrimh as an tríú Stát sin dul ag obair i Eurojust.  Faoi láthair, tá ceangal ag Giúistísí Idirchaidrimh as an Iorua agus as Stáit Aontaithe Mheiriceá le Eurojust.  Foráiltear i reachtaíocht nua AE gur féidir le Eurojust Giúistísí Idirchaidrimh a chur chuig tríú Stáit.

Is i Eurojust freisin atá Rúnaíocht an Ghréasáin Bhreithiúnaigh Eorpaigh le fáil,  an Gréasán do phointí teagmhála maidir le cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh chomh maith leis an nGréasán do na Foirne Comhpháirteachta um Imscrúdú.

Tá isteach is amach le 260 duine ar fhoireann Eurojust, a chinntíonn go dtugtar freagra tapaidh ar iarratais ar chúnamh ó na húdaráis náisiúnta agus ó chomhlachtaí AE eile.

AN MÉID A DHÉANANN EUROJUST

Pleánn Eurojust le tuairim is 2000 cás in aghaidh na bliana.  Tionólann sé tuairim is 200 cruinniú comhordúcháin in aghaidh na bliana freisin. Tugann na cruinnithe seo údaráis náisiúnta breithiúna, imscrúdaithe agus ionchúisimh as na Ballstáit le chéile  agus, nuair is cuí, as tríú Stáit. Ag na cruinnithe seo, réitítear saincheisteanna cásanna oibre agus déantar pleananna maidir le gníomhaíochtaí oibríochta, leithéid gabhálacha agus cuardaigh chomhuaineacha,  a fhorbairt. 

Dírítear ag na cruinnithe comhordúcháin ar chásanna sainiúla coireanna a aithníonn Comhairle an Aontais Eorpaigh iad a bheith ina réimsí tosaíochta:  sceimhlitheoireacht, gáinneáil drugaí, gáinneáil ar dhaoine, calaois, éilliú, cibearchoireacht, sciúradh airgid agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann le grúpaí coireachta eagraithe a bheith i láthair sa gheilleagar. 

Tá roinnt príomhrólanna agus cumhachtaí, atá liostaithe i gCinneadh Eurojust,  ag Eurojust. Mar shampla, freagraíonn sé iarratais ar chúnamh ó údaráis náisiúnta inniúla na mBallstát. Mar thoradh air sin, féadfaidh Eurojust iarraidh ar na Ballstáit tabhairt faoi imscrúduithe nó faoi ionchúisimh faoi achtanna sainiúla.

Cuidíonn Eurojust le coimhlíntí dlínse a réiteach i gcásanna a mbíonn níos mó ná údarás náisiúnta amháin a bheadh ábalta tabhairt faoi chás ar leith a imscrúdú nó a ionchúiseamh. Éascaíonn Eurojust forghníomhú ionstraimí, Barrántas Gabhála Eorpach agus a leithéid. Cuireann sé maoiniú ar fáil le Foirne Comhpháirteachta um Imscrúdú a bhunú agus dá riachtanais oibre.

COMHPHÁIRTITHE EUROJUST

Tá obair Eurojust bunaithe ar dhlúthchaidrimh a bheith ann lena gcuid comhpháirtithe. Is údaráis áitiúla agus comhlachtaí AE araon iad na comhpháirtithe seo, leithéid An Gréasán Breithiúnach Eorpach, Europol, OLAF (i gcásanna a mbíonn tionchar ag cionta coiriúla ar leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh), Frontex, Sitcen, CEPOL agus An Gréasán Oiliúna Breithiúnach Eorpach, agus go deimhin aon chomhlacht inniúil eile de bhua na bhforálacha a glacadh faoi chreat na gConarthaí.

Oibrimid lena chinntiú go ndéanfar comhpháirtithe a fhorbairt  a dhéanfaidh coireacht trasteorann a chomhrac, (cuid thábhachtach de sin is ea faisnéis a mhalartú idir na húdaráis inniúla) chun an comhordú agus comhoibriú is fearr agus is féidir ar sholáthar le go mbeidh áit ag gach saoránach AE, a mbeidh saoirse acu ann, a mbeidh siad slán agus a mbeidh dlí agus ceart le fáil acu ann.

CÁIPÉISÍ

Tuarascála Bhlianthúil Eurojust

An Comhchomhlacht Maoirseachta