Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Tervetuloa Eurojustin verkkosivuille

​Näiltä sivuilta löydät Eurojustin yleisesittelyn. Täältä löytyy myös linkkejä saatavilla oleviin suomenkielisiin dokumentteihin valitsemalla kieleksi suomi.  Lisätietoja toiminnastamme saa englanninkielisiltä sivuilta tai ottamalla yhteyttä Eurojustin.

Eurojust perustettiin neuvoston päätöksellä 2002/187/YOS, muutettu neuvoston päätöksellä 2009/426/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008.

Eurojust tukee kansallisia tutkinta- ja syyttäjäviranomaisia vakavien rajat ylittävien rikostapausten käsittelyssä. Tavoitteena on saada rikolliset nopeasti ja tehokkaasti oikeuden eteen. Eurojustin tavoitteena on olla tärkeä toimija ja juridinen asiantuntija järjestäytyneen rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa Euroopan unionissa.

Eurojust perustettiin vuonna 2002 edistämään kansallisten viranomaisten yhteistyötä Euroopan unioniin vaikuttavan vakavan rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa.

Eurojustissa on 28 kansallista jäsentä, yksi kustakin jäsenmaasta. Haagissa työskentelevät edustajat ovat kokeneita syyttäjiä, tuomareita tai vastaavaa toimivaltaa käyttäviä poliiseja. Heidän lisäkseen Eurojustin hallinnossa työskentelee  260 henkilöä.

Kansalliset jäsenet hoitavat yhdessä Eurojustille annettua tehtävää eli koordinoivat kansallisia viranomaisia tutkinta- ja syytetoimien eri vaiheissa. Eurojustissa ratkotaan myös käytännön ongelmia, joita aiheutuu jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien eroista.

Kansallisia jäseniä avustavat varajäsenet, avustajat ja kansalliset asiantuntijat. Eurojustilla on yhteistyösopimuksia kolmansien valtioiden kanssa, ja Eurojustissa voi työskennellä yhteyssyyttäjiä kyseisistä maista.  Tällä hetkellä Eurojustissa toimii yhteyssyyttäjiä Norjasta ja Yhdysvalloista.  Uuden EU-lainsäädännön mukaan Eurojustin on mahdollista sijoittaa yhteyssyyttäjiä kolmansiin valtioihin.

Eurojustin hallinnon alaisuudessa toimivat Euroopan oikeudellisen verkoston, joukkotuhonnan vastaisen verkoston ja yhteisten tutkintaryhmien sihteeristöt.

EUROJUSTIN TOIMINTA

Eurojust käsittelee noin 2000 tapausta vuodessa.  Koordinaatiokokouksia pidetään vuosittain noin 200. Niihin kokoontuu kansallisia oikeus-, tutkinta- ja syyttäjäviranomaisia eri jäsenvaltioista ja tarvittaessa kolmansista valtioista. Kokouksissa selvitetään tapausten käsittelyyn liittyviä ongelmia ja suunnitellaan operatiivisia toimia, kuten samanaikaisia pidätyksiä ja kotietsintöjä. 

Koordinaatiokokouksissa keskitytään tapauksiin, jotka edustavat neuvoston pääpainopisteiksi määrittämiä rikoslajeja. Näitä ovat terrorismirikokset, huumausainerikokset, ihmiskauppa, petokset, korruptiorikokset, tietoverkkorikokset, rahanpesurikokset ja muut järjestäytyneiden rikollisryhmien lailliseen talouteen kohdistamat teot.

Eurojustin roolit ja toimivaltuudet on määritetty Eurojust-päätöksessä. Eurojustin tehtäviin kuuluu esimerkiksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyyntöihin vastaaminen. Eurojust voi vastaavasti suosittaa jäsenvaltioita aloittamaan tutkinta- tai syytetoimet.

Eurojust auttaa lisäksi ratkaisemaan toimivaltaristiriitoja tapauksissa, joissa kahden tai useamman jäsenvaltion viranomaisilla on edellytykset tapauksen tutkinta- ja syytetoimien hoitamiseen. Eurojust edistää kansainvälisten oikeudellisten välineiden, kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen, toimeenpanoa. Lisäksi Eurojust rahoittaa yhteisten tutkintaryhmien perustamista ja toimintaa.

EUROJUSTIN KUMPPANIT

Eurojustin työ perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Kumppaneihin kuuluu kansallisia viranomaisia ja EU:n toimielimiä, kuten Euroopan oikeudellinen verkosto EJN, Europol, OLAF (Euroopan unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten käsittelyssä), Frontex, tilannekeskus SitCen, Euroopan poliisiakatemia CEPOL ja Euroopan juridinen koulutusverkosto EJTN, sekä muita perussopimusten nojalla annettujen säännösten mukaisesti toimivaltaisia elimiä.

Eurojust toimii yhteistyössä ko. tahojen kanssa rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi, johon liittyy olennaisena osana tietojen vaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä. Mahdollisimman hyvällä koordinaatiolla ja yhteistyöllä pystytään turvaamaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden toteutuminen kaikille EU-kansalaisille.

DOKUMENTIT

Eurojustin vuosikertomus

Lainsäädäntö

Yhteinen valvontaviranomainen