Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Eurojust

​Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μία γενική παρουσίαση της Eurojust. Επίσης, στη συγκεκριμένη σελίδα θα υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Eurojust στα αγγλικά ή επικοινωνήστε με τη  Eurojust.

Η Eurojust ιδρύθηκε με την Απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008.

Το έργο της Eurojust είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών δικαστικών και διωκτικών αρχών κατά την αντιμετώπιση του σοβαρού διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος και η γρήγορη και αποτελεσματική παραπομπή των εγκληματιών στη δικαιοσύνη. Το όραμα της Eurojust είναι να αποτελέσει τον κύριο δρώντα και το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την αποτελεσματική δράση κατά του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Eurojust ιδρύθηκε το 2002 με αποστολή την υποστήριξη και την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος που επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε ένα από τα 28 κράτη μέλη αποσπά ένα ανώτερο εκπρόσωπο στην έδρα της Eurojust στη Χάγη. Οι εκπρόσωποι αυτοί είναι έμπειροι εισαγγελείς, δικαστές ή και αστυνομικοί με αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Φέρουν σε πέρας την εντολή της Eurojust ως προς το συντονισμό των εθνικών αρχών σε κάθε στάδιο της έρευνας και της δίωξης εγκλημάτων. Ακόμη, επιλύουν τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών.

Τα Εθνικά Μέλη υποστηρίζονται από Αναπληρωτές, Βοηθούς και Αποσπασμένους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση ύπαρξης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και μιας τρίτης χώρας, τότε δύνανται να εργάζονται στη Eurojust Δικαστές-Σύνδεσμοι από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.  Επί του παρόντος, υπάρχουν αποσπασμένοι Δικαστές-Σύνδεσμοι στη Eurojust από τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ.  Η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει επίσης ότι η Eurojust δύναται να τοποθετήσει Δικαστές-Συνδέσμους σε τρίτες χώρες.

Η Eurojust φιλοξενεί επίσης τις γραμματείες του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, του Δικτύου των σημείων επαφής για τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου και του Δικτύου των Κοινών Ομάδων Έρευνας.

Η Eurojust υποστηρίζεται από προσωπικό περίπου 260 ατόμων, το οποίο διασφαλίζει τη γρήγορη απόκριση σε αιτήματα βοήθειας από τις εθνικές αρχές και άλλα όργανα της ΕΕ.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η EUROJUST

Η Eurojust ασχολείται με περίπου 2000 υποθέσεις ετησίως ενώ διεξάγει περίπου 200 συντονιστικές συναντήσεις ετησίως. Στις συναντήσεις αυτές έρχονται σε επαφή οι εθνικές δικαστικές και διωκτικές αρχές από τα κράτη μέλη και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, επιλύονται ζητήματα που σχετίζονται με υποθέσεις και αναπτύσσονται σχέδια επιχειρησιακών δράσεων, όπως ταυτόχρονες συλλήψεις και έρευνες. 

Οι συντονιστικές συναντήσεις εστιάζουν σε συγκεκριμένα παραδείγματα εγκλημάτων τα οποία προσδιορίζονται ως προτεραιότητες από το Συμβούλιο της ΕΕ: τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, απάτη, διαφθορά, έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cybercrime), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ύπαρξη ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην οικονομία.

Η Eurojust έχει τις εξουσίες που αναφέρονται στην Απόφαση για τη Eurojust. Παραδείγματος χάρη, αποκρίνεται σε αιτήματα βοήθειας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών. Αντίστοιχα, η Eurojust μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναλάβουν έρευνες ή διώξεις για συγκεκριμένες πράξεις.

Η Eurojust βοηθά επίσης στην επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε περιπτώσεις όπου περισσότερες από μία εθνικές αρχές είναι σε θέση να αναλάβουν την έρευνα ή τη δίωξη για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Η Eurojust διευκολύνει την εκτέλεση διεθνών δικαστικών ΄΄εργαλείων΄΄, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Παρέχει τη χρηματοδότηση για τη σύσταση και τις επιχειρησιακές ανάγκες των Κοινών Ομάδων Έρευνας.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ EUROJUST

Το έργο της Eurojust βασίζεται στις στενές σχέσεις με τους εταίρους της. Οι εταίροι αυτοί είναι τόσο οι εθνικές αρχές και τα όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF - σε υποθέσεις ποινικών αδικημάτων όπου θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ (Sitcen), η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN), όσο και κάθε άλλο όργανο το οποίο είναι αρμόδιο βάσει των διατάξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των Συνθηκών.

Καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη συνεργασιών για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος (όπου η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών αποτελεί ένα σημαντικό μέρος) παρέχοντας τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και συνεργασία για τη διασφάλιση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

EΓΓΡΑΦΑ

Ετήσια Αναφορά της Eurojust

Δικαστικό πλαίσιο

Κοινό Εποπτικό Όργανο