Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Velkommen til Eurojusts webside

​På denne side finder du en generel præsentation af Eurojust, samt links til dokumenter på dansk. Hvis der ønskes yderligere information, venligst se den engelske version af websiden eller kontakt Eurojust.

Eurojust blev oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA som ændret ved Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008.

Eurojusts opgave er at øge effektiviteten, når medlemsstaternes efterforskende og retsforfølgende myndigheder beskæftiger sig med sager om alvorlig organiseret og grænseoverskridende kriminalitet, og få bragt lovovertrædere for retten hurtigt og effektivt. Eurojusts vision er at være den centrale aktør og videnscenter på det retlige niveau med henblik på effektiv indsats mod organiseret grænseoverskridende kriminalitet i EU.

Eurojust blev oprettet i 2002 med henblik på at fremme og forbedre koordineringen og samarbejdet mellem de nationale myndigheder i bekæmpelsen af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet i EU.

De 28 medlemsstater udstationerer hver især et højtstående nationalt medlem hos Eurojust, som arbejder med fast kontor i Haag. De nationale medlemmer er erfarne offentlige anklagere, dommere eller polititjenestemænd med tilsvarende kompetence.

De varetager Eurojusts funktioner med at koordinere de nationale myndigheders arbejde i alle faser af efterforskning og retsforfølgning. De løser også de udfordringer og praktiske problemer, der opstår som følge af forskellene i medlemsstaternes nationale retssystemer.

De nationale medlemmer bistås af stedfortrædere, assistenter eller udstationerede nationale eksperter. I de tilfælde hvor Eurojust har en samarbejdsaftale med et tredjeland, kan de pågældende tredjelande udstationere forbindelsesanklagere hos Eurojust. Der er i øjeblikket udstationeret forbindelsesanklagere fra Norge og USA. Nye EU-regler giver endvidere Eurojust mulighed for at udstationere forbindelsesanklagere i tredjelande.

Eurojust huser også sekretariaterne for Det Retlige Netværk, netværket af kontaktpunkter vedrørende folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser og for netværket vedrørende fælles efterforskningshold.

Eurojust bistås af ca. 260 administrative medarbejdere, der sikrer hurtig besvarelse af anmodninger om bistand fra nationale myndigheder og andre EU-organer.

HVAD LAVER EUROJUST?

Eurojust behandler ca. 2 000 sager om året. Der afholdes desuden omkring 200 koordineringsmøder om året med deltagelse af dommere, anklagere og efterforskere fra medlemsstaterne og efter behov også fra tredjelande. Ved disse møder afklares spørgsmål    om sagsbehandlingen, og der planlægges operationelle aktioner som f.eks. samtidige anholdelser og ransagninger. 

Koordineringsmøderne fokuserer på konkrete sager inden for de prioriterede kriminalitetsområder som fastlagt af Rådet: terrorisme, narkotikahandel, menneskehandel, bedrageri, korruption, it-kriminalitet, hvidvask af penge samt andre aktiviteter i forbindelse med tilstedeværelsen af organiserede kriminelle grupper i økonomien.

Eurojust har en række centrale opgaver og beføjelser, der følger af Eurojust-afgørelsen. Eurojust besvarer eksempelvis anmodninger om bistand fra medlemsstaternes kompetente myndigheder. Til gengæld kan Eurojust bede medlemsstaterne om at indlede efterforskning eller retsforfølgning vedrørende konkrete forhold.

Eurojust hjælper også med at løse jurisdiktionskonflikter i sager, hvor mere end én national myndighed som udgangspunkt kan indlede efterforskning eller retsforfølgning i en konkret sag. Eurojust fremmer fuldbyrdelsen af internationale retlige instrumenter som f.eks. den europæiske arrestordre. Eurojust yder økonomisk støtte til fælles efterforskningshold og til holdenes arbejde.

EUROJUSTS PARTNERE

Eurojusts arbejde bygger på et tæt samarbejde med forskellige partnere. Disse partnere omfatter både nationale myndigheder og EU-organer som f.eks. Det Europæiske Retlige Netværk, Europol, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig – OLAF - (i sager om kriminalitet, som skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser), Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser i EU (Frontex), Sitcen, Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) og Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere samt andre organer med kompetence i medfør af de bestemmelser, der er vedtaget inden for rammerne af traktaterne.

Eurojust skal sikre , at der etableres partnerskaber for bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet (med informationsudveksling som en vigtig del af arbejdet mellem de kompetente myndigheder) for at opnå den bedst mulige koordinering og det bedst mulige samarbejde for at sikre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle EU-borgere.

DOKUMENTER

Eurojust årsberetning

Retligt grundlag

Fælles kontrolinstans