Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Vítejte na stránkách Eurojustu

​Na této stránce naleznete obecné informace týkající se Eurojustu. Dále zde naleznete odkazy na všechny dokumenty dostupné v češtině. V případě, že potřebujete další informace, přejděte na stránky v angličtině nebo kontaktujte Eurojust.

Eurojust byl zřízen rozhodnutím Rady 2002/187/SVV, ve znění rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008.

Hlavním cílem Eurojustu je zlepšení efektivity národních orgánů pověřených vyšetřováním závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti a zabezpečit, aby pachatelé těchto činů byli urychleně postaveni před soud. Vizí Eurojustu je být klíčovým hráčem a odborným centrem justiční spolupráce v boji proti organizované mezinárodní trestné činnosti v EU.

Eurojust byl zřízen v roce 2002. Jeho úlohou je podporovat a zlepšovat spolupráci justičních orgánů členských států v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti v Evropské unii.

Do Eurojustu, který má sídlo v Haagu, jsou vysíláni zástupci z každého členského státu Evropské unie. Jedná se o zkušené státní zástupce, soudce či policisty s příslušnou kvalifikací.

Jejich úkolem je naplňovat cíle Eurojustu, tedy především koordinovat národní orgány v každém stádiu trestního řízení. Zabývají se rovněž dalšími problémy, které vyplývají z odlišností právních systémů jednotlivých členských zemí.

Na jednotlivých zastoupeních, společně s národními členy, působí také jejich zástupci, asistenti a vyslaní národní experti. Pokud Eurojust uzavřel s určitým státem mimo Evropskou unii dohodu o spolupráci, může v rámci Eurojustu pracovat i styčný zástupce daného státu. V současnosti jsou do Eurojustu vyslaní zástupci z Norska a USA. Nová legislativa EU umožňuje Eurojustu vysílat své styčné zástupce i do nečlenských zemí EU.

Eurojust je také sídlem sekretariátu Evropské justiční sítě, Sítě kontaktních bodů proti genocidě ohledně osob odpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny a Sítě společných vyšetřovacích týmů.

Eurojust má přibližně 260 zaměstnanců, kteří zabezpečují rychlé vyřízení žádostí o právní pomoc národních orgánů a dalších evropských institucí.

Činnost Eurojustu

Eurojust ročně vyřídí téměř 2000 případů a uspořádá přibližně 200 koordinačních schůzek. Těchto koordinačních schůzek se účastní zástupci orgánů činných v trestním řízení jednotlivých členských zemí, a pokud to daný případ vyžaduje, mohou se jich účastnit i zástupci třetích zemí. Na těchto schůzkách se projednávají konkrétní případy a plánují se operativní akce jako například souběžné zatýkání či domovní prohlídky.
 

Koordinační schůzky se zaměřují na případy spadající do prioritních oblastí trestné činnosti vymezených Radou EU: terorismus, obchod s drogami, obchod s lidmi, podvody, korupce, počítačová kriminalita, praní špinavých peněz a ostatní činnosti spojené s přítomností organizovaných zločineckých skupin v ekonomice.

Eurojust má několik klíčových úloh a pravomocí vyplývajících z Rozhodnutí o Eurojustu. Kromě jiného poskytuje národním orgánům členských zemí součinnost při žádostech o právní pomoc, může také požádat členské země o zahájení trestního řízení pro konkrétní trestné jednání.

Eurojust také pomáhá řešit spory o příslušnost v případech, kdy může více národních orgánů vést trestní řízení v dané věci. Eurojust je nápomocen také v případě dalších mezinárodních justičních nástrojů, jako např. při aplikaci evropského zatýkacího rozkazu. Eurojustem jsou rovněž poskytovány prostředky na založení a provozní potřeby společných vyšetřovacích týmů.

Partneři Eurojustu

Práce Eurojustu je založena na úzké spolupráci s jeho partnery. Jedná se jak o národní, tak i o orgány EU jako jsou např. Evropská justiční síť, Europol, OLAF (v případech kriminální činnosti ovlivňující finanční zájmy Evropské unie), Frontex, Sitcen, CEPOL, Evropská justiční vzdělávací síť a další subjekty. 

Povinností Eurojustu je zajistit, aby se tato partnerství v boji proti mezinárodní kriminalitě dále rozvíjela (přičemž výměna informací mezi příslušnými orgány zde hraje významnou roli) a poskytovala tak nejlepší možnou koordinaci a spolupráci v oblasti ochrany svobody, bezpečnosti a spravedlnosti všech občanů EU.

Dokumenty

Výroční zpráva Eurojustu

Právní rámec

Společný kontrolní organ