Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

​Добре дошли в интернет страницата на Евроджъст

На тази страница ще намерите обща презентация за Евроджъст. Също така ще намерите линкове към всички налични документи на български език. Ако желаете да получите допълнителна информация, моля консултирайте се с  английската версия на сайта или се свържете с Евроджъст.

Евроджъст е създаден с Решение на Съвета 2002/187/JHA, изменено и допълнено от Решение на Съвета 2009/426/JHA от 16 декември 2008 г.

Задачата на Евроджъст е да увеличи ефективността на националните разследващи и правораздавателни власти в казуси с тежка трансгранична и организирана престъпност, както и да осигури бързото и ефективно изправяне на престъпниците пред правосъдието. Нашата визия е Евроджъст да бъде ключово звено и експертно средище на съдебно ниво с оглед ефективни действия срещу организираната трансгранична престъпност в ЕС.

Евроджъст е създаден през 2002 г. Задачата му е да подкрепя и подсилва координацията и сътрудничеството между националните власти в борбата с тежката трансгранична престъпност, засягаща Европейския съюз.

Всяка от 28-те държави от ЕС изпраща свой високопоставен представител в Евроджъст в Хага. Тези представители са опитни прокурори, съдии или полицейски служители със сходни правомощия.

Заедно, те осъществяват задължението на Евроджъст да координира националните власти на всеки етап от наказателното разследване и производство. Също така намират решения на затрудненията и практическите проблеми, възникващи от различията в правосъдните системи на държавите от ЕС.

Националните представители се подпомагат от заместници, асистенти и командировани национални експерти. При наличие на споразумение за сътрудничество, в Евроджъст може да работят и магистрати за връзка от Трети страни. В момента в Евроджъст са командировани магистрати за връзка от Норвегия и САЩ. Наскоро приети законодателни промени в правото на ЕС, дават възможност на Евроджъст да изпраща магистрати за връзка в Трети страни.

В Евроджъст се разполагат и секретариатът на Европейската съдебна мрежа, Мрежата от лица за връзка срещу геноцида, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, както и Мрежата за съвместни екипи за разследване.

Евроджъст оперира с екип от около 260 служители, които осигуряват бърз отговор на молбите за правна помощ от страна на националните власти и на други организации на ЕС.

ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОДЖЪСТ

Евроджъст разглежда по около 2000 казуса годишно. Освен това, организира по приблизително 200 координационни срещи годишно. На тях се събират представители на националните съдебни, разследващи и прокурорски власти от държавите от ЕС, а когато е необходимо, и от Трети страни. На тези срещи се решават възникнали по казусите въпроси и се планират оперативни действия като едновременни задържания и претърсвания. 

Координационните срещи се фокусират върху отделни казуси за престъпления, посочени за приоритетни от Съвета на ЕС: тероризъм, трафик на наркотици, трафик на хора, измама, корупция, компютърни престъпления, пране на пари и други дейности, свързани с присъствието на организирани престъпни групи в икономиката.

Евроджъст е натоварен с няколко ключови задачи и правомощия, изброени в Решението за Евроджъст. Така например, той отговаря на молбите за правна помощ, отправени от компетентните национални власти от страните от ЕС. Освен това Евроджъст може да отправи искане към държавите от ЕС да предприемат разследване или наказателно преследване на определени деяния.

Евроджъст подпомага и решаването на случаи на конфликт на юрисдикция в казуси, при които няколко национални власти са в състояние да предприемат разследване или наказателно преследване. Евроджъст улеснява изпълнението на международни правни инструменти като Европейската заповед за арест. Организацията осигурява финансиране за създаването и за оперативната дейност на Съвместните екипи за разследване.

ПАРТНЬОРИ НА ЕВРОДЖЪСТ

Работата на Евроджъст се основава на тесни връзки с партньорите. Тези партньори са както национални власти, така и организации на ЕС като Европейската съдебна мрежа, Европол, ОЛАФ (при казуси за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС), Фронтекс, Общия Ситуационен Център (СитСен), CEPOL, Европейска Съдебна Мрежа за Обучение (ЕСМО) и всяка друга организация, притежаваща съответните правомощия според клаузите на Договорите.

Ние се стремим да развиваме партньорството в борбата с трансграничната престъпност, важна част от което е обменът на информация между компетентните власти. Ние целим постигане на оптимална координация и сътрудничество, с оглед на осигуряване на зона на свобода, сигурност и правосъдие за всички граждани на ЕС.

ДОКУМЕНТИ

Годишен Доклад на Евроджъст

Правна Рамка

Съвместен надзорен орган